רישום וסיווג קבלנים:

TIKA מעניקה ייעוץ מקצועי ואיכותי ביחס אישי לכל אדם המעוניין לקבל רישיון קבלן על ידי רישום בפנקס הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון לרבות סיווגים.
התהליך מבוצע בליווי משפטי מלא על ידי עורך דין מוסמך.
אנו פועלים מהרגע הראשון במטרה להשלים את הרישום בדרך היעילה והטובה ביותר על מנת לאפשר לך קבלת רישיון בראש שקט ובכך להגדיל את היקף ההכנסות.
מטרתו של רישום הקבלנים הוא לפקח על כך שעבודות הנדסה בנאיות יבצעו על ידי מי שיש לו את ההכשרה המתאימה בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. החוק קובע כי, עבודות הנדסה בנאיות החורגות בהיקפן הכספי או במהותן המקצועית מן התחום שנקבע בתקנות חייבות להתבצע רק בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת הרשם.לפיכך, קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-83,399 ₪ לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-43,583 ₪ חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

רישום הקבלנים מחולק לענפים ראשים ולענפי משנה כאשר בכל ענף קיימים תנאים ספציפיים לצורך קבלת רישיון התואם את הענף המבוקש.כמו כן, על מנת לקבל רישיון ולהירשם בפנקס הקבלנים על המבקש לעמוד בתנאי החוק כגון- ניסיון, הכשרה, היקפי עבודה ועוד.
זכור, רישום בפנקס הקבלנים מהווה אפשרות להגדיל את היקף העבודה וההכנסות ובכך למעשה מהווה גרום הכרחי לצורך התקדמות.

ביטוחים נוספים