ערבויות מכר:

ביטוח ערבויות מכר לענף הנדל”ן והתשתיות ניתן בשני מישורים:
– פוליסות על פי חוק מכר לרוכשי דירות – ליזמי נדל”ן הנדרשים להעמיד בטוחה לרוכשי הדירות בפרויקט כנגד כספים המשולמים על ידם במהלך תקופת הבניה. הפוליסות ניתנות במסגרת ליווי בניה, בשיתוף עם גופי מימון איתם אנו משתפת פעולה.
– ערבויות מכרז, ביצוע וטיב – לקבלני ביצוע במכרזים ועבודות בהם מזמין העבודה הינו גוף ציבורי / ממשלתי.

הנפקת פוליסות ערבות חוק מכר לבעלי דירות קיימים ולרוכשים חדשים באמצעות חברת ביטוח.
בפרויקטי בנייה בישראל מכירת הדירות נעשית בדרך כלל לפני מסירתן לרוכשים ולעיתים אף קודם לבנייתן. תשלומי הרוכשים משמשים את היזם לצורך בניית הפרויקט.

במטרה להגן על כספי הרוכשים, נחקק בישראל “חוק המכר” (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות, 1974-תשל”ה). החוק אוסר על מי שמוכר דירה שבנה או עתיד לבנותה, לקבל למעלה מ- 7% ממחיר הדירה, אלא אם הבטיח את הרוכש באחת מהחלופות הקבועות בחוק.
החלופה השכיחה ביותר הינה הערבות או הפוליסה על-פי חוק המכר אשר מונפקת לרוכש ואשר מבטיחה אותו עד למועד בו התמלאו שלשה תנאים: השלמת הבנייה, מסירת החזקה ורישום הדירה על שמו של הרוכש או עד למועד חתימת הסכם החכירה בינו לבין רשות מקרקעי ישראל. נוסח ערביות חוק מכר ופוליסות ערבות מוכתב על ידי הרגולטורים. ערבויות בנוסח דומה מונפקות גם לבעלי קרקע בעסקות קומבינציה ובעסקאות של התחדשות עירונית בתמורה לשעבוד המקרקעין שבבעלותם לטובת היזם.

בנוסף ניתן לקבל אפרויות מימון (כולל על הון ראשוני) וחילוץ כספים.

ביטוחים נוספים